Una llibreria a mida lacada en blanc, utilitzant linies
rectes i llises i així l'espai es vora mes lleuger 
donant llum a tota l'estada.
381 View

Leave a Comment